top of page

Poziom kursu j.polskiego


A1/A2 - podstawowy

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 60 h.
Cena kurs
u: 1250 zl.( cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, które w zależności od poziomu może
oscylować dodatkowo od 60 zł do 100 zł )

Dni i godziny zajęć:
PONIEDZIAŁKI od 18:45 do 21:15

Start kursu:
27
.02.2023 r.

Zakończenie kursu:
26.06.2023 r.


Liczba osób w grupie: od 10 osób do 15 osób

Miejsce zajęć:
ul. Jana z Kolna 35, Sopot Wyścigi (150 m. od dworc
a SKM-Sopot Wyścigi) lub Bohaterów Monte Casino, Sopot

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców przebywających w Polsce (uczniów, studentów, pracowników różnych branż zawodowych i osób poszukujących pracy) chcących nauczyć się języka, rozwinąć zdolności komunikacyjne w języku polskim lub posiąść wiedzę z zakresu terminologii branży, w której pracuje).

Rozpoczynając kurs na poziomie a1/A2* (podstawowym) kursant powinien znać już podstawy komunikacji w języku polskim tj. porozumiewać się w czynnościach dnia codziennego, przedstawić się, zadać proste pytania i odpowiedzieć na nie, zna podstawowe zwroty grzecznościowe.

Podczas szkolenia na poziomie a1/A2, kursant nauczy się wyrażać nieskomplikowane prośby, życzenia, zwrócić się o pomoc przede wszystkim w zakresie spraw związanych z rynkiem pracy, pozna zwroty z zakresu podstawowej pomocy medycznej. Posiądzie i usystematyzuje podstawowe umiejętności gramatyczne języka polskiego. Nauczy się rozumienia treści wypowiedzi związanych tematycznie z typowymi sprawami dnia codziennego. W prosty sposób będzie umieć opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, wolnym czasie. Pozna, jak radzić sobie podróżując po Polsce.

Zakres tematyczny nauki języka polskiego będzie obejmować również nawiązywanie kontaktów, wyrażanie samopoczucia, zadawanie pytań, określanie cech osób, pytania o podstawowe informacje, adres, numer telefonu, narodowość, pochodzenie, wiek, zawód i zajęcie, wyrażanie upodobania, a także pory dnia, godziny, dni tygodnia, czynności dnia codziennego, opis wyglądu, zainteresowania, hobby, wolny czas, zakupy, jedzenie i picie, poruszanie się po terenie i komunikację.


Kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o ukończeniu kursu języka polskiego na poziomie A2.

* a1/A2 - kursant zna już podstawy języka polskiego i chce je rozwiać.

Начиная курс на уровне А2 (базовый), студент уже должен знать основы общения на польском языке, то есть общаться в повседневной деятельности, представиться, задать простой вопрос, ответить на него и знать основные вежливые фразы.

Во время обучения на уровне А2 участник курса научится выражать несложные просьбы, пожелания, обращаться за помощью, прежде всего, по вопросам, связанным с рынком труда, узнает фразы о первичной медицинской помощи. Завладеет и систематизирует базовые грамматические навыки польского языка. Участники курса научатся понимать содержание высказываний, тематически связанных с типичными повседневными делами. Участник курса сможет легко рассказать о себе, своих интересах, своем свободном времени. Он узнает, как вести себя, путешествуя по Польше.

Тематика занятий будет включать в себя установление контактов и выражение того, что Вы чувствуете, задавание вопросов, определение характеристик людей, получение основной информации: адрес, номер телефона, национальность, происхождение, возраст, профессию и род занятий, выражение предпочтений. Описание времени суток, часы, дни недели, ежедневные/рутинные занятия, описание внешности, интересы, хобби, свободное время, покупки, еда и питье, передвижение и общение.

Курс завершится выдачей сертификата о прохождении курса польского языка на уровне А2.

Следите за нами на Фейсбуке

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page